Vidaus tvarkos taisyklės

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
MATEMATIKOS DALYKO MOKINIŲ SRAUTAVIMO NUOSTATAI
NETRADICINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, FIZINIO UGDYMO IR KITŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ PAMOKŲ TVARKOS APRAŠAS
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
KULTŪRINĖS, PAŽINTINĖS VEIKLOS IR TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS NUOSTATAI
NUOTOLINIO UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
SAUGAUS ELGESIO INTERNETE TAISYKLĖS
SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
NESIMOKANČIŲ IR MOKYKLOS NELANKANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS
NAMŲ DARBŲ SKYRIMO MOKINIAMS TVARKOS APRŠAS
ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI
5-8 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ PAPILDOMŲ VASAROS DARBŲ ATSISKAITYMO IR PROGRAMOS KARTOJIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO BEI VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ TVARKOS APRAŠAS
KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS
PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSO PAGRINDINIAI ELGESIO IR VEIKLOS PRINCIPAI
KRYPTINGO MATEMATIKOS MOKYMO(SI) KLASIŲ NUOSTATAI
1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO UGDYMO PROCESE TVARKOS APRAŠAS
REKOMENDACIJOS DĖL VEIKSMŲ SUSIDŪRUS SU KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKA
PROGIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS BEI INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
PATALPŲ IR KITŲ ERDVIŲ NAUDOJIMO BENDRUOMENĖS NARIAMS LAISVU NUO UGDYMO PROCESO IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU TVARKOS APRAŠAS
BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) IR JŲ INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS