Ugdymas karjerai

 

Ugdymas karjerai mokykloje yra svarbus, siekiant padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Ugdymo karjerai uždaviniai:

 1. sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
 2. teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 3. teikti informaciją apie švietimo sistemą, aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas;
 4. informuoti ir patarti dėl mokymosi dalykų pasirinkimo, specialybių, kvalifikacijų bei profesijų sąsajų;
 5. skatinti mokinius kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, ugdyti gebėjimą planuoti ir realizuoti išsikeltus gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti savo karjeros sprendimus;
 6. organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą;
 7. vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį);
 8. padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 9. supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas;
 10. ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

 

Mokykloje veikia ugdymo karjerai darbo grupė, dirbanti pagal Ugdymo karjerai tvarkos aprašą (žiūrėti skiltyje DOKUMENTAI). Ugdymo karjerai darbo grupę sudaro:

 • Karjeros koordinatorė, psichologė A.Šimkutė (el. p. alinashimkute@gmail.com)
 • Dir. pavaduotoja ugdymui L.Jančienė
 • Psichologė R.Madzevičienė
 • Socialinis pedagogas M.Velykis
 • Pradinio ugdymo mokytoja N.Kisielienė
 • Vokiečių k. mokytoja H.Sinkevičienė
 • Bibliotekos vedėja E. Šilkūnienė

 

Karjeros koordinatoriaus mokykloje tikslas yra teikti paslaugas visai mokyklos bendruomenei. Mokiniams, mokinių tėvams bei pedagogams mokyklos psichologė Alina Šimkutė teikia ugdymo karjerai paslaugas.

 

Karjeros koordinatoriaus paslaugos mokiniams:

• Išsiaiškinti karjeros žingsnius.

• Išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.

• Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.

• Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.

• Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.

• Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.

• Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

 

Karjeros koordinatorius teikiamos paslaugos mokinių tėvams:

• Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.

• Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Karjeros koordinatorius teikiamos paslaugos klasių vadovams:

• Siūlo klasės valandėlių temas.

• Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.

• Organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.

• Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

• Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.

• Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų įpatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

 

UGDYMO KARJERAI PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIS

 


MANO PAGEIDAUJAMO DARBO VIZIJA
KA ŽINAI APIE SVAJONIŲ PROFESIJĄ
KARJEROS PLANAS – 8 KLASĖ
KARJEROS PLANAS – 7 KLASĖ
KARJEROS PLANAS – 5-6 KLASĖ
KAIP INTEGRUOTI UGDYMĄ KARJERAI Į MOKOMUOSIUS DALYKUS
VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI TVARKOS APRAŠAS