Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas - Žaneta Simonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininko pavaduotojas - Mindaugas Velykis, vyr. socialinis pedagogas

Sekretorius - Judita Žaliaduonienė, etikos vyr. mokytoja

Nariai: Sandra Balčiūnienė, specialioji vyr. pedagogė

          Emilija Zalieckaitė, psichologė (5-8 kl.)

          Simona Meilė, soc. pedagogė (1-4 kl.)

          Rasa Madzevičienė, psichologė (1-4 kl.)

          Nijolė Mikėnienė, Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. III VPK atstovė

          Gitana Karsokienė, anglų kalbos vyr. mokytoja

          Danutė Kiršinienė, sveikatos priežiūros specialistė

          Renata Trioškienė, logopedė metodininkė

          Jolanta Vapsvienė, technologijų mokytoja metodininkė

          Aušrelė Bobelienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOJE PRIEMONIŲ PLANAS 2021-2022 M. M.
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2021-2022 M. M.
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ FUNKCIJOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ MOKYKLOJE ATMINTINĖ
Specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymosi organizavimas
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas