Vadovai

DIREKTORIUS 
Kęstutis Subačius 

El. p.: kestutis.subacius@vienuolio.vilnius.lm.lt 

Tel.: (8 5) 26 19 935,

8 601 70 854

001 kab.

Darbo laikas:

 • I 7.30 – 16.45 val. 
 • II 7.30 – 17.30 val. 
 • III 7.30 – 18.00 val. 
 • IV 7.30 – 16.30 val. 
 • V 7.30 – 15.00 val. 

Pietų pertrauka: 

 • I 12.25 - 13.05 val. 
 • II-IV 11.30 – 12.00 val. 

Interesantų priėmimo valandos:

 • Tik iš anksto susitarus

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo
Kęstučio Subačiaus darbo grafikas:

 • I 10.35 - 11.20 val.
 • II 12.45 - 13.30, 13.50 - 14.35 val.
 • III 10.35 - 11.20, 12.45 - 13.30 val.

Veiklos sritys:

 • Aiškina progimnazijos bendruomenei valstybinę švietimo politiką ir telkia bendruomenę jos įgyvendinimui, trumpalaikių ir ilgalaikių įstaigos veiklos programų ruošimui ir vykdymui
 • Organizuoja progimnazijos strateginio, metinio, papildomo ugdymo planų rengimą, sudaro kiekvienam mokiniui (mokinio tėvams) galimybę pasirinkti papildomo ugdymo kryptį ir formas
 • Vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymus, kitų teisės aktų reikalavimus
 • Kuria ir puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius, palankų ugdymui(si) psichologinį mikroklimatą, analizuoja pedagoginę veiklą, skatina ją nuolat tobulinti
 • Paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro jiems sąlygas savarankiškai dirbti, kontroliuoja jų veiklą ir reikalauja ataskaitų apie nuveiktą darbą
 • Rengia progimnazijos vidaus darbo tvarką, darbuotojų skatinimo tvarką ir teikia jas įstaigos Tarybai pritarti, rengia (organizuoja parengimą) pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymus ir juos tvirtina
 • Stebi vaikų ugdymą, pedagogų darbą ir jį vertina, analizuoja visą ugdymo procesą ir teikia išvadas bei pasiūlymus jo tobulinimui, sudaro sąlygas bei skatina pedagogus kelti savo kvalifikaciją ir atestuotis
 • Priima į darbą ir atleidžia iš darbo pedagogus ir aptarnaujantį personalą, juos leidžia atostogų, skatina ir skiria drausmines nuobaudas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka
 • Vadovauja įstaigos strateginio plano, metinės veiklos programos, ugdymo programų rengimui, teikia juos derinti, tvirtina ir vadovauja jų vykdymui
 • Ruošia progimnazijos veiklos ataskaitą, teikia ją įstaigos Tarybai svarstyti bei pritarti ir pateikia savininkui arba jo įgaliotam asmeniui
 • Organizuoja progimnazijos veiklos įsivertinimą (vidaus auditą), sudaro sąlygas išorinio veiklos vertinimo (audito) atlikimui
 • Organizuoja progimnazijoje savivaldos institucijų susikūrimą ir skatina jų veiklą
 • Atstovauja progimnazijai kitose institucijose, sudaro įstaigos vardu sutartis
 • Atlieka kitas progimnazijos nuostatuose įrašytas arba Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų paskirtas funkcijas
 • Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaita (už 2021 metus)
 • Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaita (už 2020 metus)
 • Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaita (už 2019 metus)
 • Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaita (už 2018 m.)
 • Veiklos užduotys (2018 m.)

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Asta Rinkevičienė

III vadybinė kategorija

El. p.: asta.rink78@gmail.com

Tel.: 8 681 14 100

104 kab.

 

Darbo laikas:

 • I 7.30 – 17.00 val. 
 • II 7.30 – 18.00 val. 
 • III 7.30 – 15.30 val. 
 • IV 7.30 – 16.30 val. 
 • V 7.30 – 16.00 val. 

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30 val.

Šokių mokytojos Astos Rinkevičienės darbo grafikas:

 • I 11.05 - 11.40, 12.10 - 12.45 val.
 • V  10.00 - 10.35, 12.10 - 12.45 val.

Asta Rinkevičienė 2003 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo socialinių mokslų (edukologijos) magistro laipsnį - pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją bei edukologijos mokslų specializacijos studijų - etninės kultūros mokytojo  kvalifikaciją. 2005 m. baigė Mykolo Romerio universitetą ir įgijo socialinių mokslų magistro laipsnį - socialinio  darbo specializaciją. 2004 m. suteikta pradinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, 2016 m. suteikta trečioji vadybos kategorija.

Nuo 1999 m. Avižienių vidurinėje mokykloje dirbo priešmokyklinio ir pradinio ugdymo, šokio, etninės kultūros mokytoja bei folkloro ansamblio „Suktinėlis“ vadove. Nuo 2004 m. dirbo pradinių klasių mokytoja bei vadovavo folkloro ansambliui Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje. 2002-2007 m. dirbo Lietuvos vaikų ir jaunimo centre papildomojo ugdymo pedagoge šeštadieninėje Nykštukų mokyklėlėje (2-6 m. vaikams). Nuo 2008 m. pradinio ugdymo turinio švietimo konsultantė bei pedagogų švietimas. Nuo 2007 m. dirba Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje pradinių klasių mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Veiklos sritys:

Kuruoja 1-4 klasių mokinių ugdymo procesą, menų bei kūno kultūros metodinių grupių darbą, organizuoja ir prižiūri mokyklos muziejaus, bibliotekos, pailgintos dienos grupės veiklą, organizuoja ir prižiūri 1-8 klasių neformalųjį ugdymą bei projektinę veiklą, skatina bendradarbiavimą bei organizuoja ir koordinuoja renginius, projektus progimnazijoje ir už jos ribų, telkia mokyklos bendruomenę bendriems renginiams, rūpinasi mokyklos įvaizdžio kūrimu bei informacijos apie progimnaziją sklaida. Palaiko viešuosius ryšius su kitomis institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, viešosios informacijos rengėjais ir platintojais, juos aptarnauja bei teikia jiems informaciją apie mokyklą bei jos veiklą.

Astos Rinkevičienėspareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Edita Garelčonka

El. p.: edita.garelconka@vienuolio.vilnius.lm.lt

Tel.: (8 5) 2619936

101 kab.

      

Darbo laikas:

 • I 7.30 – 15.30 val. 
 • II 7.30 – 15.30 val. 
 • III 7.30 – 16.00 val. 
 • IV 7.30 – 18.00 val. 
 • V 7.30 – 15.00 val. 

Pietų pertrauka: 11.40 – 12.10 val.

Veiklos sritys:

Kuruoja 5-8 klasių mokinių ugdymo procesą, socialinių mokslų, I ir II užsienio kalbos metodinių grupių darbą, koordinuoja mokyklos metodinės tarybos, Vaiko gerovės komisijos veiklą, atsakinga už mokyklos mėnesio veiklos plano  rengimą ir vykdymo priežiūrą, koordinuoja mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklą.

 

Edita Garelčonka 2005 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo lietuvių filologijos bakalauro laipsnį bei mokytojo kvalifikaciją. 2007 m. įgijo Vilniaus pedagoginio universiteto filologijos magistro laipsnį. 2009 m. suteikta lietuvių kalbos vyresniojo mokytojo kvalifikacija. 2022 m. Mykolo Romerio universitete baigė socialinės pedagogikos bei teisės pagrindų bakalauro studijas.

2005-2007 m. dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, klasės vadove Vilniaus Radvilų gimnazijoje. 2007-2016 m. dirbo VšĮ Vilniaus privačioje gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

 

 Editos Garelčonkos pareigybės aprašymas

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laura Jančienė

El. p.: laura.janciene@vienuolio.vilnius.lm.lt

Tel.: (8 5) 2619936

101 kab.

Darbo laikas:

 • I 7.30 – 18.00 val. 
 • II 7.30 – 15.45 val. 
 • III 7.30 – 15.45 val. 
 • IV 7.30 – 15.45 val. 
 • V 7.30 – 15.00 val. 

Pietų pertrauka: 11.40 – 12.10 val.

Laura Jančienė studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete ir jame 2001 m. pagal raštvedybos mokymo programą įgijo raštvedės kvalifikaciją, 2002 m. – lietuvių filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, 2005 m. – lietuvių filologijos (kalbotyros) magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją.

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje dirba nuo 2002 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 2006 m. suteikta lietuvių kalbos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija. 2016 m. Vilniaus dizaino kolegijoje įgijo kompiuterinės grafikos specializaciją. Nuo 2016 m. – progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Veiklos sritys:

Vykdo 1-8 klasių komplektavimą, tarptautinį ir nacionalinį testavimą, elektroninio dienyno veiklos pildymo priežiūrą, tvarkaraščių pakeitimus, sudaro mokinių ir mokytojų budėjimo progimnazijoje grafikus ir prižiūri jų veiklą, vykdo programos baigimo pažymėjimų išdavimą, kuruoja tiksliųjų mokslų ir lietuvių kalbos ir literatūros metodinių grupių veiklą, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinę komisiją, rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais, informacijos skelbimu progimnazijos internetinėje svetainėje, vykdo tėvų bei pedagogų informavimą.

Lauros Jančienės pareigybės aprašymas

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Jurijus Malinovskij

El. p.: j.malinovskij@vienuolio.vilnius.lm.lt

003 kab.

Darbo laikas:

 • I-IV 8.00 – 17.00 val.
 • V 8.00 – 15.45 val.

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

Veiklos sritys:

Organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą patalpose ir teritorijoje. Organizuoja atliekamas ūkines operacijas, jas planuoja, rūpinasi ūkinio inventoriaus saugumu ir patalpų atnaujinimu. Organizuoja ir prižiūri tiesiogiai pavaldaus personalo darbą, aprūpina mokyklos darbuotojų ūkinės paskirties priemonėmis, reikalingomis pastatų, patalpų tinkamai priežiūrai ir naudojimui, priešgaisrinei saugai ir sanitarijai palaikyti. Užtikrina ir prižiūri higienos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos saugos laikymąsi progimnazijoje. Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus. Organizuoja progimnazijos statinių ir jų konstrukcijų techninę priežiūrą, patalpų remontą. Tvarko prekių ir materialinių vertybių apskaitos dokumentus, dalyvauja metinėse inventorizacijose. Bendradarbiauja su kitais padalinių vadovais, klasių vadovais, mokytojais, pagalbos specialistais ir kt. darbuotojais.

RAŠTINĖS darbo laikas:

I-IV 7.30 - 16.15 val.

   7.30 - 15.00 val.

Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaita (už 2021 metus)
Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaita (už 2020 metus)
Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaita (už 2019 metus)
A.Rinkevičienės pareigybės aprašymas
E.Garelčonkos pareigybės aprašymas
L.Jančienės pareigybės aprašymas
Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaita
Progimnazijos direktoriaus veiklos užduotys