Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com

DĖL UGDYMO PROCESO PABAIGOS 2019-2020 M.M. ORGANIZAVIMO PROGIMNAZIJOJE

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymais V-681 ir V-689, 2019-2020 m. m. ugdymo procesą Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos 1-4 klasės baigia birželio 5 d., o 5-8 klasės - birželio 19 d. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. gegužės 11 d. raštu Nr. SR-2206 bei Vilniaus miesto savivaldybės 2020 m. gegužės 6 d. rašte Nr. A54-193/20 (3.3.13.1E-AD24) pateiktomis rekomendacijomis, progimnazijos bendruomenės sprendimu visų klasių mokiniams mokymo procesas iki mokslo metų pabaigos bus organizuojamas nuotoliniu būdu intensyvinant kursą.

Pamokos nuotoliniu būdu pagal dabar esančius tvarkaraščius 1-4 ir 5-8 klasėse vyks iki gegužės 29 d.

Birželio mėnesį ugdomosios veiklos  bus organizuojamos kitomis nei pamoka ugdymo formomis, atsižvelgiant į klasės ir atskirų mokinių mokymosi poreikius bei ugdymosi spragas  individualizuojant užduotis, organizuojant individualias konsultacijas, atsiskaitymus už neatliktus darbus,  atkreipiant dėmesį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius bei mokinius, kuriems teko mokytis nuotoliniu būdu nepalankioje edukacinėje aplinkoje namuose.  

1-4 klasių mokiniams birželio 1-5 d. vyks grupinės ir individualios konsultacijos nuotoliniu būdu  pagal poreikį (veikla bus organizuojama pagal atskirą klasės vadovo iš anksto pateiktą šios savaitės planą).

Birželio 1-5 d. organizuojamas mokinių atvykimas į mokyklą (savo klasę). Atsižvelgdami į esamą situaciją Lietuvoje ir įsivertinę galimą riziką, mokiniai/ar jų tėvai(globėjai/rūpintojai) turi atvykti sveiki ir privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Vyks susitikimai su klasės vadovais, asmeninių daiktų susitvarkymas, vadovėlių ir grožinės literatūros bei mokymo priemonių grąžinimas pagal iš anksto sudarytą grafiką:

4 klasės - birželio 1d. (pirmadienį):  8.30 - 11.00 (4a, 4b),  11.00 - 13.30 (4c, 4d, 4e) 

3 klasės - birželio 2 d. (antradienį):  8.30 - 11.00 (3a, 3b),  11.00 - 13.30 (3c, 3d, 3e)

2 klasės - birželio 3 d. (trečiadienį): 8.30 - 11.00 (2a, 2b), 11.00 - 13.30 (2c, 2d)

1 klasės - birželio 4 d. (ketvirtadienį): 8.30 - 11.00 (1a, 1b), 11.00 - 13.30 (1c, 1d)

Birželio 5 d. - Pradinio ugdymo baigimo pažymėjimų išdavimas 4 klasių mokiniams progimnazijoje (mokyklos kieme arba Aktų salėje, priklausomai nuo oro sąlygų):  

 4a klasė - 9.00 – 9.30       4b klasė - 10.00 - 10.30     4c klasė - 11.00-11.30

4d klasė - 12.00 - 12.30     4e klasė - 13.00 - 13.30

Prašome atkreipti dėmesį, kad 4 klasių mokiniams nebus išduodami baigimo pažymėjimai, kol nebus atsiskaityta su biblioteka.

 

5-8 klasių mokiniams birželio 1-19 d. vyks grupinės ir individualios konsultacijos nuotoliniu būdu pagal vaizdo pamokų tvarkaraštį

Mokiniams, kuriems II pusmečio įvertinimai 10-7, dalyvavimas konsultacijose neprivalomas. Kiti mokiniai jungiasi į konsultacijas pagal vaizdo pamokų tvarkaraštį arba individualiai tariasi su dalyko mokytoju dėl konsultacijos laiko.

Birželio 15-18 dienomis pagal poreikį ir pagal mokytojų sudarytą grafiką mokykloje organizuojamos konsultacijas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ar spragų. Klasių vadovams pagal galimybes ir mokinių poreikį organizuoti virtualių muziejų lankymą.

Birželio 15-18 d. organizuojamas mokinių atvykimas į mokyklą (į klasės vadovo kabinetą). Atsižvelgdami į esamą situaciją Lietuvoje ir įsivertinę galimą riziką, mokiniai/ar jų tėvai(globėjai/rūpintojai) turi atvykti sveiki ir privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Vyks susitikimai su klasės vadovais, asmeninių daiktų susitvarkymas, vadovėlių ir grožinės literatūros bei mokymo priemonių grąžinimas  (8-tų klasių mokiniai grąžina spintelių raktus) pagal iš anksto sudarytą grafiką:

Birželio 15 d. (pirmadienį) - atvyksta tik 8 klasių mokiniai (8a, 8b klasė 8.30 – 11.00, 8m, 8m1 klasė 11.00 - 13.30).

Birželio 16 d. (antradienį) - atvyksta tik 7 klasių mokiniai (7a, 7b klasė 8.30 – 11.00, 7m klasė 11.00 - 13.30).

Birželio 17 d. (trečiadienį) - atvyksta tik 6 klasių mokiniai (6a, 6b klasė 8.30 – 11.00, 6m, 6m1 klasė 11.00 - 13.30).

Birželio 18 d. (ketvirtadienį) - atvyksta tik 5 klasių mokiniai (5P, 5K klasė 8.30 – 11.00, 5N, 5mB klasė 11.00 - 13.30).

Birželio 19 diena - Pagrindinio ugdymo I pakopos baigimo pažymėjimų išdavimas 8 klasių mokiniams progimnazijoje (mokyklos kieme arba Aktų salėje, priklausomai nuo oro sąlygų):  

8a klasė - 9.00 – 9.30           8b klasė - 10.00 - 10.30

8m klasė - 11.00 - 11.30      8m1 klasė - 12.00 - 12.30

Prašome atkreipti dėmesį, kad 8 klasių mokiniams nebus išduodami baigimo pažymėjimai, kol nebus atsiskaityta su biblioteka.

 

PLANŠEČIŲ GRĄŽINIMAS

1-4 klasių mokiniams planšečių grąžinimas bus organizuojamas birželio 1-5 dienomis nuo 8.30 iki 13.30 val. progimnazijos raštinėje (skambinti tel. 85 231 40 84). 

5-8 klasių mokiniams planšečių grąžinimas bus organizuojamas birželio 15-19 dienomis nuo 8.30 iki 13.30 val. progimnazijos raštinėje (skambinti tel. 85 231 40 84). 

 

Jei Jums reikalingos pažymos apie mokymąsi ar jo rezultatus, ar reikalingi kiti dokumentai, rašykite elektroninį laišką į raštinę  rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt.

 

Išsamesnę informaciją apie mokslo metų pabaigą pateiks Jūsų klasės vadovas. 

Būkite sveiki!

 

Direktorius Kęstutis Subačius

Vienuolio progimnazija